MMag. Dr. Bernhard Garger

Rechtsanwalt

Ausbildung
  • Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Mag. iur. 1990, Dr. iur. 1995)
  • Studium Business Administration, Wirtschaftsuniversität Wien (Mag.rer.soc.oec. 1998)
  • Studium an der Universität St. Gallen (1991-1992)
  • 1995: Gerichtspraxis in Wien